PLUSZOWY MIŚ

środa, 18 lutego 2015

STATUT PRZEDSZKOLA

Znowelizowany Statut Przedszkola Niepublicznego "Pluszowy Miś" w Starej Iwicznej
Tekst jednolity

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
                                                                    § 1.
1. Placówka nosi nazwę:

                                                        PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
                                                                    „Pluszowy Miś”

2. Siedziba placówki:                                      Stara Iwiczna
                                                                      ul. Słoneczna 105
                                                                   Gmina Lesznowola

3. Pełna nazwa brzmi:                       PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
                                                                    „Pluszowy Miś”
                                                                     ul. Słoneczna 105
                                                                    05-500 Stara Iwiczna

4. Przedszkole prowadzi:                            OSOBA FIZYCZNA
                                                                  Agnieszka Satalecka
                                                                  zam. 05-500 Piaseczno
                                                                  ul. Dworcowa 38 m 74

5. Na rachunkach i dokumentach konieczne jest podanie pełnej nazwy placówki oraz NIP, REGON, tel. oraz imię i nazwisko osoby prowadzącej przedszkole.
                                                                      §  2
1. Placówka działa na podstawie:
1) Ustawy o systemie oświaty z dnia z dnia 7 września 1991 r.(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm)
2) Kodeksu Pracy  (  Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94., z późn. zm...)
3) Wpisu do ewidencji  placówek niepublicznych  w Gminie Lesznowola z dnia 2.09.2008r. nr 2/2008,
4) Niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PLACÓWKI
                                                                       § 3
1. Placówka realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz  przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  (Dz. U. Nr 4, poz. 17, z dnia 15 stycznia 2009 r.)

2. Głównym zadaniem placówki jest:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju osobowości każdego dziecka,
2) sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu,
3) rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,
4) umożliwianie dzieciom uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych,
5) współdziałanie z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla ich rozwoju,
6) przygotowanie dzieci do nauki i funkcjonowania w szkole.

3. Realizując powyższe zadania placówka:
1) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka,
2) rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci, troszczy się o zapewnienie im równych szans, umacnia wiarę we własne siły i możliwość osiągania sukcesów,
3) stwarza warunki do rozwoju samodzielności wychowanków, dążenia do osiągania celów, do podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie oraz własne postępowanie,
4) rozwija  wrażliwość empatyczną dzieci,
5) kształtuje umiejętność obserwacji otaczającego środowiska, ułatwia rozumienie prostych zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka,    
6) uczy  nawiązania  kontaktu z drugim człowiekiem  w społeczności,
7) rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć, oraz wzmacnia wiarę we własne możliwości i intuicję,
8) rozwija wrażliwość estetyczną, wyobraźnię i fantazję dzieci,
9) tworzy warunki harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczy bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań,
10)stwarza możliwość doświadczeń, na podstawie których kształtuje się osobowość,
11)uczy umiejętności rozwiązywania konfliktów, naturalnych w społeczności,
12) wspiera samokontrolę,
13)buduje motywację do działania,
14)wspiera w budowaniu adekwatnej samooceny.
4. Placówka  zmierza do wychowania i uczenia się dzieci w atmosferze akceptacji, poczucia bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
5. Placówka realizuje powyższe zadania realizując Programy wychowania przedszkolnego dopuszczane do użytku przez Dyrektora na dany rok szkolny,  oraz własną koncepcję pracy, opartą na programie wychowawczym tzw. „ukrytej pedagogiki”, polegającej na komunikowaniu się wg  zasad Porozumienia bez przemocy Marshalla    B.  Rosenberga , oraz dzięki indywidualnym programom terapeutycznym, tworzonym w Zespole ds. Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej, powoływanym na pierwszej w roku szkolnym Radzie Pedagogicznej.
                                                                          § 4

1. Placówka sprawuje opiekę nad dziećmi w sposób dostosowany do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem warunków lokalowych, ekonomicznych i technicznych i administracyjnych.
1) zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki,
2) wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka z jego wrodzonym potencjałem i
możliwościami rozwoju w relacjach społeczno-kulturowych i przyrodniczych,
3) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
4) stosuje przepisy bhp i p.poż.
5) współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci,
rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeb podjęcia wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole,

ROZDZIAŁ III
ORGANY PLACÓWKI I ICH KOMPETENCJE
                                                                    § 5
1. Organami placówki są:
1) Dyrektor ,
3) Rada Pedagogiczna.
                                                                     § 6
1. Organem prowadzącym placówkę jest dyrektor przedszkola.
2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników.
3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez placówkę poza obiektem do niej należącym.
4. Zadania dyrektora są następujące:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie  z procedurą wewnątrzprzedszkolną, będącą załącznikiem do niniejszego statutu,
2) zatwierdzanie programu wychowania przedszkolnego na dany rok szkolny,
3) przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja postanowień podjętych w ramach jej kompetencji
4) dysponowanie środkami finansowymi placówki i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
5) zarządzanie majątkiem placówki,
6) kierowanie polityką kadrową placówki, zatrudnianie pracowników oraz zwalnianie ich, wynagradzanie  zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy,
7) współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

5. Dyrektor ustala wysokość wnoszonych opłat przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki.
6. Dyrektor  może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do placówki w następujących przypadkach:
1) nie przestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu, procedur   wydanych na jego podstawie,
2) zaleganie z odpłatnością za pobyt w placówce powyżej jednego okresu płatniczego,
3) nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie i nie zgłoszenie tego faktu w placówce.
                                                                                 § 7
1. Rada pedagogiczna jest organem placówki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.
4. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym specjaliści i goście zaproszeni przez dyrektora.
5.Zwyczajowo zapraszani są asystenci oraz personel zainteresowany życiem placówki.
6.Zapraszani są również nauczyciele współpracujący tj. logopeda, nauczyciele języków obcych i rytmiki.
7. Ustalenia  postanowienia rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków,
8. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach  dwa razy w roku szkolnym w terminie ustalonym każdorazowo przez przewodniczącego, który informuje o terminie na tydzień przed.
9. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.Protokoły są jednocześnie dokumentem postanowień Rady Pedagogicznej.
10. Członków rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej postanowień, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
                                                                         § 8
1. Do kompetencji  rady pedagogicznej należy w szczególności:
1) sporządzanie i zatwierdzanie rocznego planu pracy,
2)powoływanie Zespołu d/Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej, oraz ustalanie planu działań zespołu na dany rok szkolny,
3) zatwierdzanie statutu.
2. Rada pedagogiczna opiniuje:
1) program wychowania przedszkolnego przyjmowany do realizacji na dany rok szkolny.
3. Postanowienia Rady Pedagogicznej są protokołowane i w ten sposób dokumentowane.
                                                                     
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PLACÓWKI
                                                                              § 9
1. Przedszkole Niepubliczne „Pluszowy Miś”  jest placówką oddziałową zlokalizowaną w jednym lokalu.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
3. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola nie może przekraczać  55 dzieci.
4. W grupie dzieci na jedną nauczycielkę  i asystenta  przypada nie więcej niż  25 dzieci.
5. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o obowiązującą  podstawę programową wychowania przedszkolnego.
6. Zapewnia się dzieciom możliwość udział w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków placówki lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców. Zakres i warunki finansowania przez placówkę zajęć dodatkowych ustala każdorazowo dyrektor.
7. Dzieci na wniosek rodziców, prawnych opiekunów mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych.
8. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględnią w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców, a także od poniesienia przez rodziców / prawnych opiekunów / kosztów zajęć dodatkowych.
9. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
10. Sposób dokumentowania tych zajęć określa każdorazowo  Dyrektor.
11. Placówka może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i swoich możliwości.
12. Dzieci maja możliwość korzystania z ogrodu z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
13. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt w ogrodzie.
14. Placówka w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla wychowanków.
15. Placówka organizuje dla wychowanków imprezy teatralne tzw. teatrzyki, co najmniej 3 razy w roku a ich termin  podaje Dyrektor na początku roku .
16. Placówka posiada stronę internetową, zaś wszelkie informacje, aktualności z życia podaje na prowadzonym blogu.
17. Placówka przyjmuje dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.


                                                                          & 10
1. Organizację pracy placówki w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez dyrektora. Uwzględnienia on wymagania  podstawy programowej wychowania przedszkolnego i jest dostosowany do założeń programowych .
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy Ramowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb dzieci.
1)       Ramowy Rozkład Dnia dla każdego oddziału jest dokumentem realizacji podstawy programowej w przedszkolu.
3. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi.
4. Do realizacji celów statutowych placówka posiada:
1) sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem,
2) pomieszczenia sanitarne,
3) pomieszczenie administracyjne,
4) kuchnię, zmywalnię,
5) szatnie,
6) ogródek.
                                                                        § 11
1. Placówka funkcjonuje cały rok .
2. Terminy przerw może ustalić na dany rok szkolny dyrektor, informując o tym rodziców w umowach.
3. Dzienne godziny pracy placówki ustala dyrektor.

                                                                       § 12
1. Działalność placówki finansowana jest przez:
1) Gminę  Lesznowola,
2) Rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w placówce,
2. Placówka może otrzymywać darowizny oraz prowadzi pomocniczą działalność gospodarczą polegającą na opiece nad dziećmi do 3 r. ż. w celu pozyskania dodatkowych środków.
3. Placówka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
                                                                      


                                                                        § 13
1. Opłatę za pobyt dziecka w placówce ustala dyrektor.
2. Nieobecność dziecka w placówce nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty .
3. Placówka zapewnia  wyżywienie dla dzieci.
4. W przypadku nieobecności dziecka przez cały miesiąc kalendarzowy wysokość czesnego jest obniżona do 50% normatywnej stawki.
5. Opłaty od rodziców pobierane są do 5- go dnia każdego miesiąca z góry.
6.W przypadku nieobecności dziecka wynoszącej nie mniej niż trzy tygodnie kalendarzowe w danym miesiącu wysokość opłaty  za ten miesiąc jest obniżona do wysokości 50% stawki normatywnej, jednakże za każdy dzień pobytu dziecka w placówce należne jest 50% stawki dziennej.
7. W przypadku częstych chorób dziecka tj. ponad połowę dni w roku, oraz w ciężkiej sytuacji finansowej rodziny, możliwe są indywidualne regulacje opłat czesnego, co ustalane jest w umowach z Rodzicami.


ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PLACÓWKI
                                                                       § 15
1. W placówce zatrudnieni są nauczyciele, asystenci nauczyciela,  pracownicy obsługi.
2. Każdy pracownik zna i respektuje Prawa Dziecka, oraz uczestniczy w warsztatach empatycznej komunikacji M.Rosenberga, prowadzonych przez Dyrektora , oraz certyfikowanych trenerów CNVC.
3. Pracowników zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów kodeksu pracy, dyrektor.
4. Pracownicy placówki mają prawo do urlopu zgodnie z kodeksem pracy.
7. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy.

                                                                       § 16
1. Nauczyciele zatrudnieni w placówce posiadają kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z  programami dopuszczonymi przez Dyrektora do użytku, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i  odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy.
3. Nauczyciele otaczają opieką każdego z wychowanków i utrzymują kontakt z rodzicami w celu:
1) poznania i uwzględniania potrzeb rozwojowych dzieci,
2) włączania rodziców w działalność placówki,
3) udzielania rodzicom wsparcia i pomocy w sprawach wychowawczych.
4. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
2) wspieranie rozwoju dziecka,  wspieranie osobowości, kontakt z dzieckiem na poziomie potrzeb,
3) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w placówce,
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb  dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w sposób przyjęty w placówce i poza jej terenem w czacie wycieczek i spacerów, itp.,
5) stosowanie aktywizujących  metod nauczania oraz modelu  wychowania opartego na rozpoznaniu i zaspakajaniu potrzeb dorosłych i dzieci, nie autorytarnego modelu a modelu współpracy, aktywizacji, równości, wzajemnego szacunku.
6) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
7) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
8) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci ,szczególnie  poprzez empatyczne wspieranie ( zrozumienie uczuć, kierowanie zachowaniem),
9) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania w przedszkolu i realizowanego programu nauczania w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
11) prowadzenie dokumentacji  realizacji podstawy programowej w dzienniku  oddziałowym  zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prowadzenie zapisów zajęć dydaktycznych , oraz  realizacji ramowego rozkładu dnia zgodnie z dopuszczonym do użytku  programem wychowania przedszkolnego,
13) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
14) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
15) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,
16) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki.
5. Nauczyciel ma prawo do:
1) tworzenia autorskich programów w uzgodnieniu z radą pedagogiczną i za zgodą dyrektora,
2) decydowania o podręcznikach i stosowanych środkach dydaktycznych,
3) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych,
4)wnoszenia o dopuszczenie wybranego programu do użytku.

6. Asystentka nauczyciela pomaga nauczycielowi w realizacji celów statutowych.
7.Podstawowym obowiązkiem asystentki jest:,
1) codzienne przyjmowanie dzieci,
3) dbałość o estetykę sal i pomieszczeń,
4) pomoc w zajęciach   wychowawczych w swojej grupie, zgodnie z modelem przyjętym w placówce (model szacunku, współpracy, zrozumienia, indywidualizacji oraz zaspokojenia podstawowych potrzeb dzieci tj. potrzeby bezpieczeństwa, uznania, wsparcia , troski o własne ciało i innych),
5)  przygotowanie dzieci do odpoczynku i korzystania ze świeżego powietrza,
                                                      


ROZDZIAŁ V
WYCHOWANKOWIE PLACÓWKI
                                                                       § 16
1. Do placówki uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.
2. Możliwe jest uczęszczanie dzieci młodszych , dwu i pół letnich.
3. W placówce utworzona jest  grupa  dzieci w wieku przedsprzedszkolnym, funkcjonująca wg odrębnych przepisów i zasad, jako grupa żłobkowa, będąca wspomagającą działalnością gospodarczą przedszkola.
4. Dzieci w placówce mają wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego i zgodnie z zasadami higieny pracy,
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, zwłaszcza słownej przemocy polegającej na przymuszaniu, zastraszaniu, porównywaniu, wymuszaniu, ocenianiu.
4) poszanowania jego godności osobistej,
5) poszanowania własności, uszanowania potrzeby posiadania.
6) opieki i ochrony,
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
8) akceptacji jego osoby, takim jakim jest,
9) aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
10) spokoju i samotności gdy tego potrzebuje,
11) snu lub wypoczynku jeśli jest zmęczone, a nie do snu „na rozkaz”,
12) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
13) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami,
14) przebywania w atmosferze pozbawionej wszelkich przejawów przemocy fizycznej , psychicznej i emocjonalnej.
3. Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:
1) aktywności, twórczości, eksperymentowania,
2) samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów, w sposób ukierunkowany przez wychowawcę w granicach bezpieczeństwa dziecka,
3) zaradności wobec sytuacji problemowych,
4) działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,
5) poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,
6) tolerancji, otwartości wobec innych,
7) bycia z innymi i dla innych pomocnym,
8) przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu - własnego i innych.
                                                                        


                                                                            § 17
1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z placówki osobiście przez rodziców ( prawnych opiekunów), bądź inne osoby ( pełnoletnie ) upoważnione przez rodziców.
2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
5. Dziecko przyprowadzone do przedszkola powinno być zdrowe, szczegółowe zapisy zawiera Procedura dotycząca zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu, w szczególności przyprowadzania dzieci zdrowych do przedszkola , będąca załącznikiem do niniejszego statutu.
                                                                         § 18
1. Placówka przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Przyjęć dzieci do placówki dokonuje każdorazowo dyrektor wraz z  osoba przez niego upoważnioną.
3. Dziecko, którego rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola powinno mieścić się w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat,
4. Dopuszcza się przyjęcie dzieci dwuipółletnich jeżeli rozwój emocjonalny na to pozwala i jest miejsce w przedszkolu.
 5. Szczegółowe kryteria przyjęć dzieci:
1) dzieci pięcioletnie z pierwszeństwem,
2) dzieci już uczęszczające do placówki i ich rodzeństwa,
3) dzieci, których Rodzice w pełni akceptują i popierają nieautorytarny model wychowania wspierający budowanie inteligencji emocjonalnej, oraz Koncepcję Pracy Przedszkola,
4) w miarę posiadanych wolnych miejsc przez placówkę przyjmowane będą dzieci dwuipółletnie.
6. Nie zgłoszenie się dziecka do placówki w terminie 14 dni od daty zgłoszenia na karcie jest równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy.
7. Dyrektor zawiera z rodzicami umowę dotyczącą usługi edukacyjnej na jeden rok, z możliwością przedłużenia.
8. W celu zapisania dziecka do przedszkola Rodzice wypełniają Kartę informacyjną, oraz ankietę przeznaczoną do rozpoznania potrzeb i priorytetów Rodziny, oraz uiszczają jednorazową opłatę wpisową, bezzwrotną, ustalaną w umowach z Rodzicami.
9. Rekrutacja odbywa się w ciągu całego roku szkolnego w miarę posiadanych miejsc.
                                                                        § 19
Wychowankowie placówki ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
ROZDZIAŁ VII
RODZICE WYCHOWANKÓW
                                                                        § 20
1. Do podstawowych obowiązków Rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki przez rodziców lub przez
upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
3) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w placówce,
4) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
5)wyrażanie szacunku do wszystkich wychowanków placówki.

                                                                      § 21
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju,
2. Rodzice maja prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz  miesięcznym  planem  pracy w danym oddziale,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
3) uzyskiwania wsparcia  od nauczycieli , w szczególności wsparcia wspierającego rozwój dziecka,
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy placówki,
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy placówki,
6) korzystania w placówce z warsztatów empatycznej komunikacji wg.M.Rosenberga. do uczestnictwa w tzw. Szkole empatii.


                                                                    § 22
1. Formy współpracy placówki z rodzicami:
1) kontakt elektroniczny,oraz prezentacje wydarzeń , informacji, literatury, artykułów, opinii i innych ważnych elementów działalności przedszkola na blogu prowadzonym przez placówkę,
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,
3) spotkania warsztatowe „Pracowni Relacji”,
4) kąciki dla rodziców w formie tablic informacyjnych,
5) zajęcia otwarte,
6) wspólne imprezy połączone z prezentacją umiejętności dzieci.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
                                                                    § 23
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi .
2. Pracownicy własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości treść niniejszego statutu.
3. Rodzice własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości / zapoznają się z treścią statutu.
                                                                    § 24
Statut może być zmieniony przez dyrektora. Wszelkie zmiany statutu wymagają formy pisemnej.

                                                                    § 25
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
                                                                     § 26
Niniejszy statut został podany do wiadomości na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 08.07.2011 r., zatwierdzony podpisami i wchodzi w życie z dniem podpisania.
do góry

do góry


                                                                      

                                                           


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz